Tel.: +48 (12) 266 92 83

Regulamin


ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ OGROD-SYSTEM.COM.PL


O NAS

Współwłaścicielami niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.ogrod-system.com.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) są następujące podmioty:

(1) Anna Szczubiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA SZCZUBIAŁ ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI „OGRÓD-SYSTEM II” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zawiła 19, 30-422 Kraków, NIP: 6762053452, REGON: 356317126;
(2) Andrzej Szczubiał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELNI "OGRÓD-SYSTEM" ANDRZEJ MAREK SZCZUBIAŁ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zawiła 19, 30-422 Kraków, NIP: 6762386018, REGON: 121090400;
(3) Magdalena Szczubiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI OGRÓD-SYSTEM MAGDALENA ANNA SZCZUBIAŁ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zawiła 19, 30-422 Kraków, NIP: 6762600049, REGON: 389417448;

– dalej łącznie jako: „Właściciel” lub „Administrator”.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym, co oznacza, że za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz swoich produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

•   Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
•   Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
•   Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
•   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

•   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@ogrod-system.com.pl;
•   telefonicznie pod numerami: 12 266 92 83 / 602 300 673 / 602 233 873;
•   pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Zawiła 19, 30-422 Kraków.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępna jest usługa elektroniczna – newsletter.

Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej użytkownika, na który mają być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach oferowanych przez Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą adres e-mail użytkownika zostaje zapisany w bazie mailingowej Właściciela. Użytkownik obowiązany jest do podawania wyłącznie poprawnego adresu e-mail należącego do tego użytkownika.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Właściciela, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@ogrod-system.com.pl lub pisemnie pod adres: ul. Zawiła 19, 30-422 Kraków.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

•   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@ogrod-system.com.pl;
•   telefonicznie pod numerami: 12 266 92 83 / 602 300 673 / 602 233 873;
•   pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Zawiła 19, 30-422 Kraków.